Partners

 • Het team Natuur in je Buurt van het Agentschap voor Natuur en Bos gaat voor meer en betere natuur dicht in de buurt van mensen. Parken en tuinen, stadsbossen, volkstuinen, maar ook straten en pleinen, speelplaatsen, bedrijventerreinen, begraafplaatsen en gebouwen kunnen voor meer natuur in steden en gemeenten zorgen. Vaak wordt op die plaatsen voor steen of beton gekozen. En dat kan anders! Daarom ondersteunt het project Natuur in je Buurt partners die meer en beter groen willen realiseren met praktische kennis en deelt ze goede praktijkvoorbeelden op de website www.natuurinjebuurt.be

 • Logo GoodPlanet Belgium

  GoodPlanet Belgium leert sinds 1997 jongeren en volwassenen duurzaam leven. 50 medewerkers en tientallen vrijwilligers uit alle hoeken van het land zetten hiervoor dagelijks hun knowhow en passie op het vlak van duurzame ontwikkeling in. GoodPlanet ondersteunt scholen, kinderdagverblijven en jeugdverenigingen bij de vergroening van hun speelplek en motiveert via tal van initiatieven om de natuur ten volle te beleven. 

 • MOS ondersteunt en begeleidt de scholen bij het ‘pimpen van hun speelplaatsen’. De ervaringen uit het werkveld dienen samen met de inbreng van de verschillende stakeholders als basis voor verdere visie- en beleidsontwikkeling rond het thema.Is jouw school al een duurzame, straffe school? Kijk wat MOS voor jou kan doen: http://www.lne.be/doelgroepen/onderwijs/mos

Netwerk

 • In samenspraak met de gebruikers staat het Agentschap voor Infrastructuur (AGIOn) in voor het realiseren en ontwikkelen van een functionele en duurzame onderwijsinfrastructuur in Vlaanderen. Goede hedendaagse schoolgebouwen zijn voor AGIOn gebouwen die het pedagogische project van de school ondersteunen, een stimulerende leeromgeving bieden en flexibel en multifunctioneel te gebruiken zijn. Ze zijn veilig, comfortabel, onderhoudsvriendelijk en goed toegankelijk. Ook is er aandacht voor het duurzame aspect van de onderwijsinfrastructuur. Zo moet het gebouw blijvend in een open relatie kunnen staan met de haar omringende samenleving. AGIOn subsidieert de aankoop, nieuwbouw, verbouwing en de eerste uitrusting van de schoolgebouwen voor het niet-hoger onderwijs. Daarnaast speelt AGIOn een coördinerende rol in de financiering van bouwprojecten dmv publiek-private samenwerking (DBFM) en doet het agentschap aan kennisopbouw.

 • logo bos+

  BOS+ is al meer dan 15 jaar pleitbezorger voor meer groene speelruimte in de Vlaamse natuur en in de leefomgeving. We stellen dan ook graag onze expertise ter beschikking voor het project Pimp je speelplaats.  

 • Cera, samen investeren in welvaart en welzijn. Samen met zo’n 400.000 vennoten investeren we in onze samenleving en bouwen we aan een sterke coöperatie. Door de krachten te bundelen creëren we samen economische en maatschappelijke meerwaarde op drie vlakken: we zorgen als belangrijke aandeelhouder voor sterke fundamenten van KBC Groep,  we realiseren positieve impact in onze samenleving, we genieten van unieke voordelen. Geïnspireerd door de coöperatieve waarden van F.W. Raiffeisen vormen samenwerking,solidariteit en respect voor iedereen al meer dan honderd jaar de basis voor onsondernemerschap. Cera, diep geworteld, breed vertakt.

 • Logo DA

  De Ambrassade en de Vlaamse Jeugdraad spelen een actieve rol in de vertaling van het project ‘Pimp je speelplaats’ naar beleidsaanbevelingen, nemen deze mee in eigen adviezen (o.a. in het kader van het project ‘ruimte delen is ruimte creëren LINK’), en communiceren deze aanbevelingen naar beleidsmakers.www.ambrassade.beSurf ook naar de Vlaamse Jeugdraad: http://vlaamsejeugdraad.be/ en naar het project Ruimte delen (binnenkort online): http://ambrassade.be/ruimte-delen 

 • Met ‘EcoScholen Antwerpen’ helpt het EcoHuis Antwerpse scholen om milieuvriendelijk te werken. Onder andere rond de vergroening van de schoolspeelplaats biedt het EcoHuis advies en begeleiding, subsidies en recuperatiemateriaal. Meer info: www.antwerpen.be/ecoscholen

 • Logo GoodPlanet Belgium

  GoodPlanet Belgium begeleidt en ondersteunt speel-en leergroeninitiatieven op technisch en pedagogisch vlak (vanaf peuterleeftijd). Op zoek naar inspiratie? Bekijk onze publicatie ‘Vitamine (G)roen' hier: http://bit.ly/1UmC9Jy 

 • Op de website www.verschilopdespeelplaats.be van het Kruispunt Migratie-Integratie vzw vind je negen voorstellen voor positief samenleven op de speelplaats van de secundaire school. Met tips, achtergronden, praktijkverhalen, en links naar meer ondersteuning. Het Kruispunt is een expertisecentrum op het gebied van migratie, integratie en etnisch-culturele diversiteit. Het Kruispunt biedt informatie, vorming, advies en begeleiding op maat en doet beleidsvoorstellen.

 • JNM, de Jeugdbond voor Natuur en Milieu, is een jeugdbeweging voor iedereen van 7 tot 26 jaar die zich goed voelt in de natuur en zijn schouders niet ophaalt voor het milieu. Onze verschillende werkgroepen hebben heel wat kennis en ervaring opgebouwd over thema’s die nauw aansluiten bij groene speelplaatsen, zoals stadslandbouw, natuurbeheer , natuurstudie en natuurbeleving. 

 • De Stad Gent wil de meest kind- en jeugdvriendelijke stad worden en wil dit ook op de speelplaatsen van onze kinderen laten zien. Daarom stimuleert ze de Gentse basisscholen om hun buitenruimte groener, uitdagender en avontuurlijker te maken. Scholen kunnen hierbij rekenen op ondersteuning op diverse vlakken.  

 • Speelruimte is een belangrijk thema voor Kind & Samenleving vzw.  Onze aandachtspunten zijn daarbij onder meer: kwaliteitsvolle inrichting, speelruimtebeleid, spreiding en inplanting van speelruimte, beleefbaarheid van de publieke ruimte.

 • Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen draagt op allerlei manieren bij tot meer groen. Je kunt terecht op de websites voor de biodiversiteit (www.IkGeefLevenAanMijnPlaneet.be) en voor de bijen (www.LeveDeBijen.be) om aan de slag te gaan en je verder te informeren. 

 • Plattelandsklassen vzw en Landelijke Gilden begeleiden samen het project ‘Schooltuin’ voor scholen die willen starten met een moestuin of bloementuin. ‘Het Schooltuinboek’ is een didactische leidraad voor het uitbouwen van een schooltuin, het gaat over samen werken in de schooltuin en het leren over de schooltuin met verschillende leeftijdsgroepen van kleuter en lager onderwijs. Voor het organisatorische luik van de schooltuin werkt Plattelandsklassen samen met Landelijke Gilden. Wil je graag starten met een schooltuin, schrijf je dan in via www.landelijkegilden.be/schooltuin. Wens je het Schooltuinboek te bestellen, neem dan zeker een kijkje op www.plattelandsklassen.be.

 • Natuurpunt is een onafhankelijke organisatie die zich inzet voor natuurbehoud in Vlaanderen. Gesteund door 92.000 leden zetten meer dan 6.000 vrijwilligers zich dagelijks in om bedreigde planten, dieren, biotopen en landschappen te beschermen. Natuurpunt beheert honderden natuurgebieden, brengt de gezondheid van de natuur in kaart en laat mensen de schoonheid en kennis over de natuur ontdekken. In onze natuurgebieden verwelkomen we jaarlijks meer dan 2 miljoen bezoekers op zoek naar rust, schoonheid en inspiratie. 

 • De Provinciale Jeugddienst Limburg steunt het Project “ Pimp je speelplaats” en wil de Limburgse gemeentebesturen graag ondersteunen bij de realisatie en de implementatie in hun Groen speelweefsel. 

 • Springzaad is een open netwerk van mensen die zich inzetten voor meer ruimte voor natuur en kinderen. Op www.springzaad.be vind je onder meer een kaart met leuke speelnatuurplekken en een zoekfunctie 'wie kan helpen' in het uitgebreide netwerk van personen en bedrijven met ervaring in speelgroen. 

 • Stichting Vlaamse Schoolsport (SVS) zet de schouders ook mee onder het project ‘Pimp je speelplaats’. Een groene speelplaats is immers een actievere speelplaats, die aanzet tot spel en sport. De SVS-schoolondersteuners helpen graag bij de (her)inrichting van uw speelplaats en komen op school langs voor advies, acties en materialen op maat. Zij helpen scholen ook een goed bewegings- en sportbeleid op te stellen, meer actieve verplaatsingen naar school te stimuleren, of bijvoorbeeld 'bewegingstussendoortjes' te integreren. Contacteer SVS via www.sportbeweegtjeschool.be.

 • De VCOV (Vlaamse Confederatie van ouders en ouderverenigingen) is de ouderkoepel van het vrij onderwijs. We coachen ouderverenigingen en schoolteams om tot een goede samenwerking te komen. Zo bouwen we samen aan een oudervriendelijke school, een school waar alle kinderen én ouders zich thuis voelen.

 • Velt staat voor ecologisch leven en tuinieren. Voor de vergroening van je schoolomgeving (speelplaats, inkom, ...) bieden we info en workshops aan. Je kan bij Velt terecht voor een ecoscreening van bestaande plannen of opkomende ideeën en we geven tips om je beplanting nog ecologischer te maken. Tegelijkertijd kan je gebruik maken van onze ervaring met schoolmoestuinen. Zowel organisatorische als teelttechnische aspecten komen aan bod in een workshop. En Velt biedt je via deskundige freelancers of vrijwilligers de mogelijkheid om begeleiding ter plaatse, in de tuin, te voorzien. Meer info vind je op www.schoolmoestuin.be

 • De Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG) ondersteunt Vlaamse gemeenten voor een goed beleid en beheer van openbaar groen. De vereniging organiseert interessante vormingen en studiedagen, en publiceert het vakblad Groencontact en een tweewekelijkse e-nieuwsbrief. In het zomernummer van Groencontact verscheen het artikel 'Schoolspeelplaats nieuwe stijl'.

 • logo VDS

  De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vzw ondersteunt speelpleinwerkingen en andere organisaties in het werken aan meer en betere speelkansen voor kinderen. We bieden vorming en ondersteuning aan rond visie op spelen, hoe kinderen spelen en praktische speeltips (speelruimte inrichten, speelmateriaal, bouwen, spelen met natuur…). Daarnaast hebben we heel wat ondersteunende infobundels voor speelpleinwerk waar iedereen informatie kan uit putten.

 • De Vlaamse Milieumaatschappij werkt als overheidsagentschap rond het thema water. Goed omgaan met water en pesticidenvrij beheren zijn een must. Om (drink)water en onze gezondheid te beschermen mogen bijvoorbeeld geen pesticiden meer gebruikt worden op scholen. Met de pesticidentoets geven we tips om bij een (her)aanleg van je speelplaats rekening te houden met pesticidenvrij onderhoud. Op de website http://www.zonderisgezonder.be/ vind je meer informatie.

 • logo VSK

  De speelplaats is enorm belangrijk voor scholieren om zich goed te voelen op school. De Vlaamse Scholierenkoepel, koepel van leerlingenraden en de stem van scholieren bij het onderwijsbeleid, zet daarom mee de schouders onder dit project. Vlaamse Scholierenkoepel vzw ontwikkelde in samenwerking met de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) onder meer een website (www.sfeeropschool.be) met tips om te werken aan de sfeer op school. Ook de speelplaats is daarbij erg belangrijk.