Zoek hulp en centjes

Netwerk

Kijk naar wat de partners in ons Pimp-netwerk te bieden hebben. Ze kunnen helpen om dromen in realiteit om te zetten. Je kan ook de handige zoekfunctie 'Wie kan helpen?' gebruiken op de website van Springzaad.

Zoek contact met de gemeente of stad (de technische dienst, groendienst, dienst kinderopvang, ...), de buurtverenigingen, de speelpleinwerking, een tuincentrum, een natuurvereniging, een Velt-afdeling of volkstuinenvereniging, een nabijgelegen rusthuis/kinderdagverblijf / verzorgingscentrum, sponsors in de bedrijfswereld, tuinontwerpers of studenten opleiding tuinarchitectuur, … om het project nog sterker te maken. Ga op zoek naar je 'menselijk kapitaal': ouders of grootouders die professioneel actief zijn als schrijnwerker, uitvoerder van grondwerken, boomkweker, tuinaanlegger, enzovoort.

Behalve de projectsteun van Pimp je speelplaats zijn er ook andere kanalen voor ondersteuning en subsidies voor groene schoolspeelplaatsen (zie lager).

Maak een realistische begroting voor het vergroenen van de speelplaats mét maar ook zonder projectsteun. Denk in fases: niet alles hoeft in één schooljaar gerealiseerd en betaald te worden. De pimpsteun dient voor december 2020 besteed te worden.

Zoek subsidiemogelijkheden

Behalve de projectsteun van 'Pimp je Speelplaats' zijn er ook andere kanalen voor ondersteuning en subsidies voor groene schoolspeelplaatsen. Je MOS-begeleider kan je hierover verder informeren. Een actueel overzicht van gewestelijke en provinciale subsidies vind je op de MOS website.
Vlaanderen
 • Landelijke Gilden en Plattelandsklassen vzw. bieden met hun project 'Schooltuin' aan scholen een starterspakket aan om te beginnen met een moestuin. Scholen ontvangen een bon van 75 euro bij de plaatselijke AVEVE-winkel, de Schooltuinmap (130 pagina's) en een maandelijkse digitale nieuwsbrief met tips en werkblaadjes aangepast aan het seizoen. Inschrijven kan vanaf 1 september tot uiterlijk 31 december.
  www.landelijkegilden.be
 • AGIOn voorziet subsidies voor zowel nieuwbouwprojecten en verbouwingen als voor de buitenaanleg.
  www.agion.be
 • Cera projectsteun Cera ondersteunt maatschappelijke projecten. Bij de lokale adviesraden kan je als school of vereniging projectsteun aanvragen. Een buitenklas, een opberghok of waterpoel op de speelplaats, een project met de jeugdvereniging uit de buurt... zijn voorbeelden die in aanmerking kunnen komen. Drie maal per jaar kan je een project indienen.
  www.cera.be
 • DynamoPROJECT - een subsidieproject van CANON Cultuurcel - biedt scholen tot 1500 euro steun voor een creatief schoolproject waarbij ze met minimaal één externe cultuurpartner een langer actief proces afleggen op maat van de school. Je project dien je in vóór 1 maart voor het schooljaar dat daarop volgt.
  www.cultuurkuur.be
 • Het netwerk Springzaad biedt een digitale zoekfunctie aan waarmee je gericht organisaties of firma's kan opzoeken die kunnen helpen: workshops en excursies, procesbegeleiding, ontwerp en aanleg, participatieprocessen, speelaanleidingen, enz. (tegen vergoeding).
  www.springzaad.be
 • Regionale Landschappen hebben voor verenigingen en scholen binnen hun werkingsgebied heel wat kennis en expertise in huis voor plannen en ontwerpen, aanleggen en beheren van groene speelplekken. Sommige Regionale Landschappen zetten sterk in op speelnatuur en bieden technische ondersteuning.
  www.regionalelandschappen.be
 • MOS: duurzame scholen, straffe scholen! is een initiatief van de Vlaamse overheid LNE i.s.m. de vijf Vlaamse provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie. MOS geeft actieve begeleiding en financiële ondersteuning voor milieuzorg op kleuter-, lagere, middelbare en zelfs hogescholen (project Ecocampus). Concreet kunnen MOS-scholen samen met hun MOS-begeleider bijvoorbeeld enkele werksessies organiseren om op een participatieve manier goede ideeën uit te werken voor een groene en boeiende speelplaats.
  www.mosvlaanderen.be

Afgelopen projecten (die hopelijk herhaald worden)
 • Met het project bewegingsvriendelijke en gedeelde schoolspeelplaatsen kregen Vlaamse scholen een duwtje in de rug om:
  • hun schoolspeelplaatsen buiten de schooluren, tijdens het weekend en in schoolvakanties open te stellen voor jeugdwerk en andere gebruikers;
  • hun speelplaatsen te laten uitgroeien tot kwaliteitsvolle, groene bewegingsruimtes waar kinderen en jongeren graag vertoeven.
  Alle Nederlandstalige kleuterscholen, lagere scholen, secundaire scholen, hogescholen en universiteiten in Vlaanderen en Brussel konden tot 22 februari 2019 een subsidieaanvraag indienen. Het maximale bedrag was 15.000 euro per project. Tijdens de eerste editie kregen 114 scholen financiële steun!
  www.moev.be
 • Departement Omgeving - onthardingsprojecten: Voor zeer grote speelplaatsprojecten (+100.000€) kon je tot 15 mei 2019 een subsidie aanvragen bij Departement omgeving.
  www.omgevingvlaanderen.be
Brussel
 • Leefmilieu Brussel biedt scholen op vele vlakken ondersteuning voor het werken aan duurzaamheid. Er is onder meer de jaarlijkse projectoproep 'Het leefmilieu in mijn school' waarbij scholen financiële steun kunnen krijgen voor de opstart van een moestuin, een natuurproject of een ander educatief milieuproject.
  www.leefmilieu.brussels
 • De Vlaamse Gemeenschapscommissie subsidieert educatieve initiatieven van Brusselse Nederlandstalige scholen, die aansluiten bij de visie van de VGC over brede school en opvoedingsondersteuning, tijdens de lestijd én die reguliere lessen overstijgen, en die bijdragen ontwikkelingsdoelen en eindtermen op een meer efficiënte manier te bereiken.
  www.onderwijsinbrussel.be
 • De projectoproep 'BuitenSpel' van de Vlaamse Gemeenschapscommissie steunt Nederlandstalige scholen in Brussel voor diverse infrastructuurwerken aan de speelplaats (nivellering, vaste en losse materialen). Er wordt een degelijke visie op speelplaatswerking op school gevraagd.
  www.onderwijsinbrussel.be
 • Voor kleine infrastructuurwerken kunnen Nederlandstalige Brusselse scholen beroep doen op FIX, een werkervaringsproject voor langdurig werklozen in de bouwsector. Behalve schilderen, ruwbouw en isolatiewerken realiseert FIX ook schooltuinen of timmert bijvoorbeeld moestuinbakken in elkaar.
  www.onderwijsinbrussel.be
 • AGIOn voorziet subsidies voor zowel nieuwbouwprojecten en verbouwingen als voor de buitenaanleg. 
  www.agion.be
Provincies
 • De Provincie Vlaams-Brabant biedt subsidies voor natuurprojecten op school. De subsidie bedraagt maximaal 80% van de werkelijke kosten en is beperkt tot 10 000 euro per school/vestigingsplaats per jaar. Scholen die geregistreerd zijn op de 'Groene kaart' van MOS Vlaanderen kunnen een aanvraag indienen (online of per mail), tussen 1 januari en 1 februari, ofwel tussen 1 september en 1 oktober. Er wordt wel verwacht om minstens 4 maanden op voorhand de intentie tot aanvraag te melden bij de MOS-begeleiders zodat eventueel begeleiding kan opgestart worden.
  Natuur op school - Provincie Vlaams-Brabant
 • De Provincie West-Vlaanderen biedt subsidies voor natuurprojecten op en/of rond het schooldomein met meerwaarde voor de biodiversiteit en die geïntegreerd worden in de klas en de schoolwerking. Bijvoorbeeld het uitbreken van verhardingen en aanplanten met streekeigen groen. Het aanvraagformulier moet voor 1 juni worden ingediend. De door de provincie aanvaarde projectkosten moeten minstens 1000 euro bedragen om in aanmerking te komen voor subsidie.
  www.west-vlaanderen.be
 • De Provincie Oost-Vlaanderen begeleidt scholen binnen het project klimaatgezonde speelplaatsen scholen in een 2-jarig traject naar een groene, avontuurlijke, educatieve en klimaatgezonde speelplaats. Je kan in overleg met de Mos- begeleider workshops en advies van experten aanvragen.
  klimaatgezonde speelplaatsen
 • De Provincie Limburg biedt ondersteuning bij de vergroening van je speelplaats. Projectkosten tussen 5000 € en 24000 € kunnen worden gesubsidieerd.
  www.limburg.be
 • De provincie Antwerpen geeft procesbegeleiding bij het vergroenen van je speelplaats of schooldomein. Je kan ook kans maken op een subsidie tot maximum 4 500 euro. Meer info via MOS provincie Antwerpen.
Steden en gemeenten
Heel wat steden en gemeenten ondersteuning natuurinitiatieven op school. Contacteer daarvoor de plaatselijke milieudienst, jeugddienst, groendienst, dienst sociale zaken, ... Of ga op zoek naar buurtinitiatieven rond speelgroen. We lichten hier alleen enkele ondersteuningsinitiatieven van grotere steden toe.
 • Antwerpen
  Ecoschool (Ecohuis) ondersteunt scholen voor vergroeningsprojecten, met advies en tips maar Ecoschool beloont ook enkele projecten met een financiële ondersteuning tot 7500 euro. Elke school krijgt hulp bij het opmaken van een haalbaar stappenplan. Ook de website biedt een schat aan informatie.
  Natuurspeelplaats Ecoscholen
 • Leuven
  Stad Leuven was  meer dan 10 jaar geleden pionier voor het ondersteunen van projecten 'natuur op school'. Scholen (BaO én SO) die hun terreinen openstellen kunnen een project indien tot € 6000 via de nieuwe subsidielijn Groenplaats. Scholen die niet openstellen kunnen de helft ontvangen. Scholen kunnen gratis begeleiding krijgen via GoodPlanet en indien nodig een landschapsarchitect inschakelen.