Projectinfo

Wie komt in aanmerking?
Alle Nederlandstalige kleuter-, basis-, lagere of secundaire scholen in Vlaanderen en Brussel. Muziekscholen, buitenschoolse opvangsinitiatieven, kribbes, jeugdverenigingen, speelpleinwerkingen etc. kunnen geen dossier indienen.

Deelnemende scholen hebben een akkoord nodig van de inrichtende macht.

Als deelnemende school ga je een engagement aan om dit project binnen 1,5 jaar tot een goed einde te brengen. Dit vraagt een investering van de directie, leerkrachten, ouders en eventuele andere betrokkenen om het project uit te voeren en te integreren in het leerplan/ het speelplaatsbeleid.
De subsidie
Projectsubsidie van 4000 euro voor de laureaatscholen (dit zijn 25 scholen).

De subsidie kan enkel worden aangewend om plantgoed, plantmateriaal en andere natuurlijke materialen te bekostigen.
! Opgelet, voor Pimp je speelplaats 2 en 3 geldt een andere verdeling! (3000 euro groen - 1000 euro andere kosten).

Het budget kan gebruikt worden voor:
 • inheems plantgoed (vaste planten, hagen, bomen, struiken & zaaimengsel),
 • houten bindpalen (evenredig met het aantal bomen),
 • de aankoop van de grond (zowel teelaarde als andere grond),
 • houtsnippers (en inlandse boomschors) als bedekking bij recente aanplanten,
 • nestgelegenheid voor fauna.
Maximaal 2000 euro van het budget kan gaan naar:
 • FSC gelabeld of PEFC gelabeld hout voor bijvoorbeeld spelaanleidingen,
 • materiaal voor waterdoorlatende verharding,
 • het transport, het huren van een kraanwagentje,
 • schroeven, binddraad, spankabels en ander bevestingingsmateriaal (voor bijv. het bouwen van speelelementen),
 • touw (om zones af te bakenen of zaken op te binden),
 • klimtouw,
 • zand (voor zandbakken),
 • banken en picknicktafels uit FSC hout of PEFC hout,
 • drainagematerialen: om het terrein speelbaar te maken ook in de wintermaanden (maar enkel als alle andere middelen zijn uitgeput).
Kosten voor didactisch materiaal, spelmateriaal (ballen, emmers etc.), werkmateriaal (schoppen, kruiwagens etc.) en werkuren komen niet in aanmerking.  

Het project dient afgerond te zijn voor 30 december 2019. Indien het project niet overeenstemt met de ambities die de school in het aanvraagformulier fomuleerde kan de subsidie teruggevorderd worden.
De begeleiding
De laureaten krijgen het bezoek van een MOS-begeleider. In het voorjaar wordt er een regionale inspiratiedag georganiseerd waar thema's als planning, educatieve verankering, natuurwaarde en planadvies aan bod komen.

Voor advies omtrent inrichting en beplanting werkt MOS samen met GoodPlanet Belgium.
De selectiecriteria
De jury houdt bij haar beoordeling rekening met volgende selectiecriteria:
 • Educatieve waarde: het schooldomein benutten als verlengde van het klaslokaal.
 • Natuurwaarde: biodiversiteit verhogen.
 • Speelwaarde: aandacht voor spelen en samen (be)leven op de speelplaats.
 • De startsituatie en de schoolcontext.
 • Het draagvlak van het project.
 • Pedagogische visie rond buiten spelen en de speelplaats, gedragen door het leerkrachtenteam.
 • Integratie van de visie in het pedagogisch project en het schoolwerkplan.
 • Breed gedragen project samen met leerlingen, leerkrachten, ouders, schoolpersoneel, buurt, enz.
 • Gevarieerde inrichting: structuur, rustplekken…
 • Actieve betrokkenheid van leerlingen, leerkrachten, ouders, schoolpersoneel, buurt, enz...
 • Aandacht voor duurzaam beheer en onderhoud.
 • Scholen die vorige projectoproep steun kregen, worden niet weerhouden in deze projectoproep.